Terug naar homepagina

CollecThor

Warmte en koude zijn belangrijke energiedragers in de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening. Een groot deel van de primaire energie wordt vandaag immers gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen. CollecThor, het 5de generatie thermische netwerk binnen het Open Thor Living Lab, wil het maximale potentieel onderzoeken van thermische netwerken. De bestaande gebouwen op de site (Thor Central, IncubaThor, EnergyVille 1 en 2) en de nog op te richten gebouwen (in totaal 8 kavels) zullen aangesloten worden op dit netwerk.

De bedoeling is om de gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen via ondiepe geothermie en maximaal restwarmte en -koude onderling uit te wisselen.

Image
CollecThor


Het concept is uiterst modulair en laat toe om het systeem op langere termijn te laten groeien en ontwikkelen in tegenstelling tot de thermische netwerken die vandaag in Vlaanderen uitgerold worden. Het netwerk is daarnaast belangrijke onderzoeksinfrastructuur om nieuwe technologieën verder te ontwikkelen en te demonstreren. Denk daarbij onder andere aan:

  • Integratie van korte- en langetermijnflexibiliteit (seizoensgebonden) in het energiesysteem
  • Het ontwikkelen en implementeren van een intelligent controlesysteem dat diensten biedt aan het multi-energienetwerk (thermisch en elektrisch) op de site
  • De inkoppeling testen van bestaande gebouwen met afwijkende temperatuurregimes op een lage temperatuurnetwerk (in dit geval Thor Central en IncubaThor) wat het potentieel voor repliceerbaarheid verder vergroot.
  • Het opzetten en evalueren van geschikte organisatiemodellen met de verschillende stakeholders.
  • Het modulaire karakter van het netwerk aantonen wat een geleidelijke uitrol en dus gespreide investering in warmtenetinfrastructuur mogelijk maakt.
  • Tot slot wordt met CollecThor een netwerk gerealiseerd dat mogelijkheid biedt tot het onderzoeken, testen en valideren van complexe businessmodellen met hoge cross-sectorintegratie, zoals onder andere het organiseren en prioritiseren van de beschikbare elektrische en thermische hernieuwbare bronnen voor de aansturing van warmtepompen, circulatiepompen, laden van elektrische voertuigen en (thermische en elektrische) buffers.

De uitrol van een 5e generatie warmtenet met de mogelijkheid bijkomende proefopstellingen in te koppelen past bovendien binnen de strategie van de uitrol van dit type warmtenetten zoals ook al geïnitieerd door het Interregproject D2Grids.

Partners

Dit project werd ondersteund door de Call Groene Warmte en werd opgezet volgens de 5GDHC principes uit het Interreg-project D2Grids.

Het CollecThor-project wordt mede gefinancierd door:

Image
CollecThor

 

Image